Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie informuje, że z dniem 1 listopada 2017 r. rozpocznie się nowy, trwający do 31 października 2018 r., okres zasiłkowy. W związku z tym od 1 września 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2017/2018. Wszyscy zasiłkobiorcy pobierający świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy, w tutejszym ośrodku powinni złożyć wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 105) lub elektronicznie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Z uwagi na fakt, iż obecnie w Sejmie trwają prace nad zmianami prawnymi zawartymi w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r., informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegną wzory wniosków o świadczenia rodzinne oraz wzory załączników do tych wniosków.

Druki wniosków i oświadczeń będą dostępne po 1 sierpnia 2017 r. bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie (pokój 105) w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłosiowie www.gminapawlosiow.pl w zakładce „Druki do pobrania”. Na miejscu pracownicy GOPS służą informacją oraz pomocą w wypełnianiu druków.

Zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy są świadczeniami uzależnionymi od kryterium dochodowego. W okresie zasiłkowym trwającym od 2017-11-01 do 2018-10-31 uprawnienie do ww. świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 roku, z uwzględnieniem ewentualnej utraty lub uzyskania dochodu mającym miejsce w roku bazowym (2016) lub po tym roku.

W trwającym obecnie okresie zasiłkowym 2016/2017 kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy kryterium wynosi 764,00 zł. Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin zakłada, że w przyszłym okresie zasiłkowym 2017/2018 kryteria te pozostaną na dotychczasowym poziomie, jednak dopiero po ustaleniu w procesie legislacyjnym ostatecznego kształtu ww. nowelizacji (planuje się, że nastąpi to do połowy lipca 2017 r.), znana będzie ostateczna wysokość tych kryteriów, o czym informować będziemy w ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłosiowie www.gminapawlosiow.pl.

Nie ulegną natomiast zmianie zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego określone w art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli tzw. zasada „złotówka za złotówkę".

W przypadku osiągnięcia dochodu wyższego niż przyjęty próg dochodowy, łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo pomniejszana o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Minimalna kwota świadczeń, która może być wypłacona to 20,00 zł.

Do wniosków najczęściej należy dołączyć:

1)  oświadczenie/zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia (w roku szkolnym 2017/2018);

2)  dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, w tym odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego pełnoletniego członka rodziny (za 2016 rok);

- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (za 2016 rok);

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za 2016 rok);

- decyzję w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym na 2016 rok lub zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 roku wyrażonych w hektarach przeliczeniowych

- dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu utraconego lub uzyskanego – w przypadku, gdy w roku bazowym (2016) lub po tym roku nastąpi utrata lub uzyskanie dochodu.

Nie ma obecnie konieczności przedkładania wraz z wnioskiem zaświadczeń lub oświadczeń o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Spowodowane jest to faktem, iż organy prowadzące postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (w Gminie Pawłosiów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) mogą samodzielnie, drogą elektroniczną lub pisemnie, pozyskiwać powyższe dane, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenia może domagać się przedłożenia innych dokumentów.

Szczegółowych informacji na temat ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie (pokój 105) lub telefonicznie 16 622 03 64.

PRZYPOMNIENIE !!!

Wszystkim świadczeniobiorcom, których dzieci od 1 września 2017 r. rozpoczną lub będą kontynuowały naukę w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018,  przypominamy o obowiązku doręczenia zaświadczenia/oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, potwierdzającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.

Niedoręczenie ww. zaświadczeń/oświadczeń skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych od tego uzależnionych, przyznanych warunkowo decyzją w 2016 roku.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 2 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information