Reklama
Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2015-07-04 godz.13:00 do 2015-07-08 godz.20:00

PrzebiegPrognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo: 95 %

Uwagi: brak.

Więcej…
 
XI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  9 lipca 2015 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024 (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) wyrażania zgody na utworzenie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Jarosław – Przeworsk,
  4) wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk,
  5) cen i opłat za korzystanie z obiektów gminnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2015 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Pawłosiów odbyła się 24 czerwca br. Głosowanie nad absolutorium dla Wójta poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z realizacji budżetu Gminy Pawłosiów za 2014 rok, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzonej dyskusji dotyczącej wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy Radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2014 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów - Mariuszowi Reń.

Więcej…
 
Uwaga Rolnicy!

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

Więcej…
 
MAŁY JUBILEUSZ

W niedzielę 21 czerwca, obok Domu Kultury w Wierzbnej odbył się „V Regionalny Przegląd Kapel Ludowych – Pawłosiów 2015”. Organizatorem przeglądu byli: Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Jarosławskiego.

W tegorocznej V edycji konkursu, przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 10 kapel i 4 solistów z 7 powiatów województwa podkarpackiego.  Na ludowa nutę zagrały: Kapela Ludowa „Dynowianie” z Dynowa, Kapela „Pogórzanie” z Dynowa, Kapela Ludowa z Gniewczyny Trynieckiej, Kapela „Jodłowianie” z Jodłowej, Kapela „Raniżowianie” z Raniżowa, Kapela „Markowianie” z Markowej, Młodzieżowa Kapela Ludowa z Grodziska Dolnego, Młodzieżowa Kapela „Hop – Siup” z Albigowej, Kapela „Widelanie” z Widełki oraz Kapela „Swojaki” z Pawłosiowa.

Więcej…
 
Piknik Rodzinny

Słoneczna pogoda, moc wrażeń, super zabawa, uśmiech dzieci i tłum gości, to wszystko miało miejsce 14 czerwca br. na placu obok Urzędu Gminy w Pawłosiowie, gdzie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Pawłosiów i Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu finansowym ze środków Lokalnej Grupy Działania ”Z tradycją w Nowoczesność” w ramach programu Leader schemat III PROW – 2007 - 2013.

Więcej…
 
X sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  24 czerwca 2015 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2014 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2014 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu na 2014 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
  3) zmian w budżecie gminy  na  2015 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  4) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX/2015 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
Przetestuj się na HIV bezpiecznie, bezpłatnie i anonimowo – od kwietnia na nowo działa Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Rzeszowie

Punkt, po kilkumiesięcznej przerwie, ruszył w starym miejscu, tj. w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego "Medyk" przy ul. Podkarpackiej 1 w Rzeszowie. Prowadzi go jednak nowa, inna organizacja: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" z Krakowa (które prowadzi taki sam Punkt również w Krakowie w Szpitalu Uniwersyteckim).

W PKD porad udzielają wykwalifikowani Doradcy, którzy w miłej i bezpiecznej atmosferze rozwieją wszelkie wątpliwości związane z ryzykiem zakażenia HIV, udzielą profesjonalnych porad przed i po teście, a także odpowiedzą na wszystkie pytania - nawet te najtrudniejsze. Pomogą również ocenić, kiedy jest najlepszy czas na wykonanie testu, czy też podpowiedzą, jak zabezpieczać się przed zakażeniem.

Więcej…
 
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
dot. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 
Półkolonie 2015

Wójt Gminy Pawłosiów wspólnie z  Krajową Radą Izb Rolniczych w czasie wakacji 2015 r. pragnie zorganizować 10-dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie, w którym organizowana jest półkolonia. Letni wypoczynek obejmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
Informacja dla kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2016-2019

Podstawa prawna:

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) oraz  informacji  Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, Rada Gminy  Pawłosiów wybiera 2 ławników do  Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Więcej…
 
PODIUM DLA KGW Z GMINY PAWŁOSIÓW NA TARGACH LGD

W sobotę 30 maja 2015 r. na Targowisku „Mój Rynek” w Pruchniku odbyły się III Targi Produktów Lokalnych LGD, których organizatorem była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Podczas Targów odbył się konkurs na najładniejsze stoisko, w którym wzięły udział organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórcy ludowi z obszaru działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica. Celem konkursu była m.in. promocja, popularyzacja produktów tradycyjnych, lokalnych, regionalnych, ekologicznych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozpromowanie osób i organizacji, które zajmują się produkcją takich wyrobów. Na stoiskach można było skosztować tradycyjne, lokalne potrawy,  miody i wina wytwarzane w tradycyjny sposób. Nie brakowało również wystawców, którzy prezentowali wyroby rękodzielnicze, m.in. rzeźbę w drewnie, obrazy ręcznie malowane, haftowane obrusy i serwety, prace wykonane na szydełku oraz ręcznie robioną biżuterię.

Więcej…
 
Gmina Pawłosiów wygrała XV Edycję Rankingu na najlepszą stronę samorządową.

Gmina Pawłosiów wygrała konkurs internetowy organizowany przez redakcję „Nowego Podkarpacia” w kategorii: Gmina posiadająca Najlepszą Stronę Internetową wśród gmin województwa podkarpackiego w 2015 roku. Swoje głosy można było oddawać w dniach od 20.01.2015 r. do 21.05.2015 r. na stronie internetowej tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie”, które zorganizowało konkurs z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  Witryna gminy uzyskała 41,2 % ze wszystkich oddanych w rankingu głosów. Wszystkim, którzy oddali swój głos na stronę gminy serdecznie dziękujemy.

 
IX sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  8 czerwca 2015 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Cieszacinie Małym i Tywoni,
  3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim,
  4) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Pawłosiów  na lata 2015-2020 ”,
  5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Pawłosiów.
 3. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy  Pawłosiów”.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za rok 2014.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/2015 i Nr VIII/2015 Rady Gminy Pawłosiów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

26.05.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 4-obwód 2-kier.sklep, obwód 2-kier.Urząd Gminy,

27.05.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 4-obwód 1,3,

28.05.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 6-obwód 4

29.05.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 6-obwód 3-kier.Hurtownia ADAM,

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 

UWAGA

Z racji przewidywanych przerw w dostawie energii elektrycznej w Pawłosiowie w dniu 26.05.2015 r. w godz. od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy w Pawłosiowie może być w tym czasie utrudniony. Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie (m. in. w kasie) w momencie braku energii może być niemożliwe.

 
Zestawienie wyników wyborów na Prezydenta RP w Gminie Pawłosiów (25.05.2015 r. - II tura)

Zestawienie wyników wyborów na Prezydenta RP w Gminie Pawłosiów (25.05.2015 r. - II tura)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 29
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 6 Lipiec 2015        Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information