Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

26.10.2019 w godz. 05.30 - 07.30 - Pawłosiów 6

26.10.2019 w godz. 06.30 - 18.30 - Pawłosiów SPO

26.10.2019 w godz. 17.00 - 19.30 - Pawłosiów 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/180400

 

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/okr/58

 
XI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 18 października 2019 r. o godzinie 13:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na  2019 rok,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  5) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cieszacinie Wielkim prowadzonych w Szkole Podstawowej  im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim,
  6) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Pawłosiowie prowadzonych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Pawłosiowie,
  7) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  w Wierzbnej prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej,
  8) realizacji przez Gminę Pawłosiów we współpracy z Gminą Miejską Jarosław projektów parasolowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji,
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2019  Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Wręczenie promes 5000+ dla jednostek OSP

W dniu 27 września 2019 r. w świetlicy Urzędu Gminy Pawłosiów odbyło się spotkanie druhów Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarosławskiego z Ministrem Anną Schmidt-Rodziewicz, oraz senatorem Mieczysławem Golba.

Przybyłych gości oraz wszystkich strażaków przywitał Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Wręczenia promesy 5000+ dokonała Minister Anna Schmidt-Rodziewicz oraz senator Mieczysław Golba w asyście Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Daniela Dryniak i Powiatowego Komendanta PSP w Jarosławiu, brygadiera Krzysztofa Kowal.

Więcej…
 
Informacja

Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że 8 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się szkolenie pełnych składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Pawłosiów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
POSZUKIWANY KANDYDAT NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Opiekunem prawnym może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie, powiat jarosławski

Ważność: 2019-09-30 godz. 05:00 do 2019-10-01 godz. 03:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Uwagi: brak

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

09.10.2019 w godz. 07.30 - 13.00 - Maleniska 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Pawłosiów otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.669 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy publicznej drogi gminnej nr 111614R Cieszacin Wielki Pawłosiów.

W ramach przebudowy zostaną wykonane obustronne chodniki, elementy odwodnienia wraz z nową nawierzchnią bitumiczną. Kwota dotacji stanowi ok. 70% kosztów całej inwestycji. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest rozpoczęcie robót, a termin ich zakończenia został przewidziany na koniec czerwca 2020r.

Fundusz Dróg samorządowych stanowi instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej.

 
3 PAŹDZIERNIKA MA RUSZYĆ POMOC SUSZOWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru  wniosków to 3 października 2019 r.

Więcej…
 
Rada Gminy wybrała ławnika sądowego

W dniu 20 września br. podczas sesji Rady Gminy Pawłosiów odbyły się wybory ławnika na kadencję 2020 - 2023. Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w głosowaniu tajnym wybrano Panią Mariolę Tabin.

 
Nowości w harmonogramie PROW

Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany. W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przed azotanami.

Nabór wniosków na to działanie zaplanowano na grudzień. Pomoc, jaką może otrzymać gospodarstwo w ramach wsparcia „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wynosi do 100 tys. zł.

Więcej…
 
Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Gminy Pawłosiów za rok szkolny 2018/2019 -przyznane

Już po raz czwarty grupa 50 najzdolniejszych uczniów naszych szkół otrzymała stypendia Wójta Gminy Pawłosiów, przyznawane w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów”.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów 20 uczniom szkół podstawowych, 16 absolwentom klas III gimnazjum oraz 14 absolwentom klas VIII szkoły podstawowej odbyła się w sierpniu br. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

13.09.2019 w godz. 07.00 - 10.00 - Cieszacin Wielki 1

20.09.2019 w godz. 14.30 - 19.00 - Cieszacin Wielki 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Dożynki Powiatowo–Gminne w Cieszacinie Wielkim

W niedzielę, 8 września w Cieszacinie Wielkim odbyły się dożynki Powiatu Jarosławskiego i Gminy Pawłosiów. Tradycyjnie rozpoczęła je dziękczynna msza święta w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mszę świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory, odprawił duszpasterz rolników diecezji przemyskiej ks. Władysław Dubiel w asyście ks. dziekana Jana Jagustyna, ks. proboszcza Jacka Czerkasa i ks. proboszcza Wiesława Dziwik. Po Mszy świętej barwny korowód na czele z jarosławską orkiestrą dętą LAUDATE DOMINUM oraz pięknymi wieńcami dożynkowymi przeszedł na stadion klubu sportowego w Cieszacinie Wielkim.  Tam na przybyłych czekały już różne atrakcje. Były stoiska promujące firmy i urzędy związane z rolnictwem oraz barwne stragany Kół Gospodyń Wiejskich serwujące smakołyki staropolskiej, domowej kuchni.

Więcej…
 
X sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 20 września 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów,
  4) zbycia nieruchomości – działka nr 164/26 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania i Budżetu),
  5) zbycia nieruchomości - działka nr 164/49 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Planowania  i  Budżetu),
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości,
  7) wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020 - 2023 (opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/2019  Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX/2019  Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 65
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Październik 2019        Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information