Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekty

PROJEKTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PAWŁOSIÓW


 

2023 rok

Strefa rekreacji dla dzieci w Kidałowicach

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłosiów

Prace remontowe w kaplicy w Maleniskach

Nowy system oznakowania w Urzędzie Gminy

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

2022 rok

Siłowania zewnętrzna w Kidałowicach

Poprawa stanu zagospodarowania wokół budynku komunalnego w Pawłosiowie

Nowe wiaty przystankowe w Cieszacinie Wielkim i Maleniskach

Monitoring budynków gminnych w Pawłosiowie

Modernizacja świetlicy w Szczytnej

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Pawłosiowie

Inwestycje drogowe w Tywoni

Rewitalizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Tywoni

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Pawłosiów

Cyfrowa Gmina

2021 rok

Zagospodarowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Tywoni poprzez montaż małej architektury oraz utwardzenie terenu

Dostawa kotła gazowego oraz zasobnika CWU w budynku Remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa kotła gazowego w budynku komunalnym lokalu mieszkalnego w Tywoni

Remont placów zabaw na terenie Gminy Pawłosiów

Dostawa gablot wystawowych „Gablota Slim Line”

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid.gr. 233 w Tywoni

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 69/12 w Maleniskach

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 1064 w Maleniskach

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 228 w Tywoni

Remont odwodnienia drogi gminnej na dz. ew. nr 800 w Ożańsku

Remont przepustu drogi gminnej nr 111610R w Ożańsku

Zakupy z funduszu sołeckiego

"Zagospodarowanie nieużytkowanego poddasza w budynku Remizy Strażackiej w Pawłosiowie z przeznaczeniem na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej"

2020 rok

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożańsk na cele rekreacyjne poprzez budowę wiaty, małej architektury oraz utwardzenie terenu"

,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”

,,Uchronić od zapomnienia - zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Dostawa i montaż dwóch klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Maleniskach

Wykonanie instalacji monitoringu w Domu Kultury w Maleniskach

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego wraz z korytarzem budynku remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa i montaż kotar z tkaniny plandekowej dla wykonania zasłon przy zadaszeniu Domu Kultury w Maleniskach

Dostawa wyposażenia kuchennego do budynków: Dom Kultury w Maleniskach, Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, Dom Kultury w Wierzbnej

Poprawa zagospodarowania nieruchomości komunalnej - Cmentarza Komunalnego w Cieszacinie Wielkim (dz. nr 8/6) oraz doposażenie budynku Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim (dz. nr 1/6).

Modernizacja placu zabaw na działce nr 40 w Tywoni

Remont schodów przed wejściem do kaplicy cmentarnej w Maleniskach

2019 rok

,,Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”

Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

„Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”

2018 rok

Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk

2017 rok

Budowa trybun na boisku

Rekultywacja stawu w Kidałowicach

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna

Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2016 roku

Modernizacja ogrodzenia wokół Domu Kultury w Ożańsku

Zakup materiałów dla wykonania zaplecza sanitarnego w OSP w Ożańsku

2015 rok

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów

Chodnik w Cieszacinie Wielkim

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Ogrodzenie boiska sportowego

Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Remont lokalu komunalnego w budynku „Czworaki” w Pawłosiowie

Remont ogrodzenia wokół Domu Kultury w Szczytnej

Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia wokół remizo - świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie Cmentarza komunalnego w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia i chodnika z kostki w miejscowości Widna Góra

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra

Wykonanie bramy wraz z furtką dla ogrodzenia wokół budynku Centrum Kultury w Ożańsku

Zwiększenie mocy Stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Wierzbnej

Remont korytarza w budynku komunalnym „Czworaki”.

Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Kidałowicach

Malowanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Kidałowicach

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Widna Góra

2014 rok

Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich

Festiwal smaków Pawłosiowa

Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ożańsk i Widna Góra

Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni oraz przyłączami w Kidałowicach

Remont remizo – świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pawłosiów

Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim – etap I

Utworzenie zaplecza sanitarno – gospodarczego w Tywoni

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Wierzbnej

Wyposażenie  świetlicy w Domu Kultury w Ożańsku

Plac zabaw przy Domu Kultury w Wierzbnej

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Wszystkie dzieci nasze są – organizacja imprezy dla dzieci

Kącik Malucha

2013 rok

Budowa altany w Wierzbnej

Remont Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Remont remizy strażackiej, budowa boiska sportowego i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Ożańsk

Aktywizacja młodzieży poprzez warsztaty z zakresu tańca ludowego i zakup strojów – Gminny Ośrodek Kultury

Nowy parking przy Zespole Szkół w Wierzbnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widna Góra

Budowa miejsc manewrowych w Cieszacinie Wielkim

Dostawa i montaż kontenerowego budynku zaplecza szatniowego boiska sportowego we Wierzbnej

Dostawa i montaż kontenerowego budynku szatniowego z wyposażeniem dla pracowników gospodarki wodno – ściekowej w Pawłosiowie

Dostawa i montaż kontenerowego budynku z wyposażeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo – sanitarne przy Centrum Kultury w Ożańsku

Remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Budowa chodnika przy boisku sportowym i placu zabaw w Maleniskach

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy Domu Kultury w Maleniskach

Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Pawłosiów w 2013 roku

Remont i modernizacja Domu Kultury w Maleniskach

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Pawłosiów (ścieżki) – III etap

Chodnik w Pawłosiowie

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pawłosiów

Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Pawłosiów – roboty uzupełniające

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie

Budowa altany tanecznej w Szczytnej

Utwardzenie dróg publicznych w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie podbudowy pod trybunę na boisku sportowym w Pawłosiowie

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Utwardzenie placu wokół Domu Kultury w Kidałowicach

Budowa chodnika na terenie Cmentarza Komunalnego w Maleniskach

Wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury we Wierzbnej

Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury w Kidałowicach

Wykonanie robót zabezpieczających dworku w Cieszacinie Wielkim

Utwardzenie placu oraz orynnowanie dachu i podłogi tanecznej w miejscowości Tywonia

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Pawłosiowie

Utwardzenie terenu placu manewrowego – parkingu w Pawłosiowie

Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Maleniskach

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Widna Góra

2012 rok

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Centrum Kulturalno – Rozrywkowym wsi Tywonia

„Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”

Orlik w gminie Pawłosiów

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Nagłośnienie dla Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maleniskach

Budowa altany tanecznej oraz placu zabaw z ogrodzeniem we wsi Kidałowice

Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk sportowych oraz placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Szczytna

Remont dróg gminnych

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

Sposób na sukces

Budowa kaplicy cmentarnej w Cieszcinie Wielkim

Wymiana kotłów w ZS w Cieszacinie Wielkim

Warsztaty poetycko – literackie – Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Budowa chodnika na cmentarzu w Maleniskach

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Remont drogi dojazdowej nr 1000 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) - II etap

Boisko w Maleniskach

Remont i modernizacja Domu Kultury w Cieszacinie Małym

Remont „czworaków”

Budowa placu zabaw w Tywoni

Budowa placu zabaw w Cieszacnie Welkim

Modernizacja przepompowni ścieków w Kidałowicach

Remont podłogi altany tanecznej w Tywoni

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Dostawa i montaż bramek i piłko chwytów na boisku sportowym w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Przebudowa pomieszczenia socjalnego na łazienkę w Domu Kultury w miejscowości Wierzbna

Budowa kładki przy Centrum Kulturalno – Rozrywkowym w Tywoni

Modernizacja remizo – świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa i montaż trybuny sportowej na terenie orlika w Wierzbnej

Wykonanie prac wykończeniowych związanych z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji stacji uzdatniania wody we Wierzbnej

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu na Orliku w Wierzbnej

Wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Wierzbnej

Przegląd techniczny oraz uruchomienie mechaniczne istniejących urządzeń technologii uzdatniania wody w SUW Pawłosiów

2011 rok

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Pawłosiowie

Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych

Remont zaplecza sanitarno - szatniowego w Cieszacinie Wielkim - szatnia dla LZS Cieszacin Wielki

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i płytka odbojowa w budynku Szkoły Filialnej w Ożańsku

Bieżący i cząstkowy remont dróg utwardzonych i bitumicznych na terenie Gminy Pawłosiów

Remont, utwardzenie dróg gruntowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów i cieków na terenie Gminy Pawłosiów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłosiów, Tywonia, Szczytna i Cieszacin Wielki – dokończenie budowy

Remont drogi dojazdowej nr 1000 i 69/55 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) – I etap

Naprawa schodów i wymiana pokrycia dachowego budynku sali sportowej Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia Domu Kultury w Wierzbnej

Izolacja fundamentów szkoły w Kidałowicach

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej

Zakup sprzętu muzycznego dla świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Remont Szkoły Filialnej w Tywoni

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information