Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Projekty

PROJEKTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PAWŁOSIÓW


 

2021 rok

"Zagospodarowanie nieużytkowanego poddasza w budynku Remizy Strażackiej w Pawłosiowie z przeznaczeniem na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej"

2020 rok

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożańsk na cele rekreacyjne poprzez budowę wiaty, małej architektury oraz utwardzenie terenu"

,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”

,,,Uchronić od zapomnienia - zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic”

2019 rok

,,Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”

Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

„Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”

2018 rok

Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk

2017 rok

Budowa trybun na boisku

Rekultywacja stawu w Kidałowicach

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna

Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2016 roku

Modernizacja ogrodzenia wokół Domu Kultury w Ożańsku

Zakup materiałów dla wykonania zaplecza sanitarnego w OSP w Ożańsku

2015 rok

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów

Chodnik w Cieszacinie Wielkim

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Ogrodzenie boiska sportowego

Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Remont lokalu komunalnego w budynku „Czworaki” w Pawłosiowie

Remont ogrodzenia wokół Domu Kultury w Szczytnej

Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia wokół remizo - świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie Cmentarza komunalnego w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia i chodnika z kostki w miejscowości Widna Góra

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra

Wykonanie bramy wraz z furtką dla ogrodzenia wokół budynku Centrum Kultury w Ożańsku

Zwiększenie mocy Stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Wierzbnej

Remont korytarza w budynku komunalnym „Czworaki”.

Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Kidałowicach

Malowanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Kidałowicach

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Widna Góra

2014 rok

Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich

Festiwal smaków Pawłosiowa

Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ożańsk i Widna Góra

Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni oraz przyłączami w Kidałowicach

Remont remizo – świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pawłosiów

Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim – etap I

Utworzenie zaplecza sanitarno – gospodarczego w Tywoni

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Wierzbnej

Wyposażenie  świetlicy w Domu Kultury w Ożańsku

Plac zabaw przy Domu Kultury w Wierzbnej

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Wszystkie dzieci nasze są – organizacja imprezy dla dzieci

Kącik Malucha

2013 rok

Budowa altany w Wierzbnej

Remont Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Remont remizy strażackiej, budowa boiska sportowego i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Ożańsk

Aktywizacja młodzieży poprzez warsztaty z zakresu tańca ludowego i zakup strojów – Gminny Ośrodek Kultury

Nowy parking przy Zespole Szkół w Wierzbnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widna Góra

Budowa miejsc manewrowych w Cieszacinie Wielkim

Dostawa i montaż kontenerowego budynku zaplecza szatniowego boiska sportowego we Wierzbnej

Dostawa i montaż kontenerowego budynku szatniowego z wyposażeniem dla pracowników gospodarki wodno – ściekowej w Pawłosiowie

Dostawa i montaż kontenerowego budynku z wyposażeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo – sanitarne przy Centrum Kultury w Ożańsku

Remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Budowa chodnika przy boisku sportowym i placu zabaw w Maleniskach

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy Domu Kultury w Maleniskach

Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Pawłosiów w 2013 roku

Remont i modernizacja Domu Kultury w Maleniskach

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Pawłosiów (ścieżki) – III etap

Chodnik w Pawłosiowie

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pawłosiów

Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Pawłosiów – roboty uzupełniające

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie

Budowa altany tanecznej w Szczytnej

Utwardzenie dróg publicznych w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie podbudowy pod trybunę na boisku sportowym w Pawłosiowie

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Utwardzenie placu wokół Domu Kultury w Kidałowicach

Budowa chodnika na terenie Cmentarza Komunalnego w Maleniskach

Wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury we Wierzbnej

Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury w Kidałowicach

Wykonanie robót zabezpieczających dworku w Cieszacinie Wielkim

Utwardzenie placu oraz orynnowanie dachu i podłogi tanecznej w miejscowości Tywonia

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Pawłosiowie

Utwardzenie terenu placu manewrowego – parkingu w Pawłosiowie

Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Maleniskach

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Widna Góra

2012 rok

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Centrum Kulturalno – Rozrywkowym wsi Tywonia

„Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”

Orlik w gminie Pawłosiów

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Nagłośnienie dla Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maleniskach

Budowa altany tanecznej oraz placu zabaw z ogrodzeniem we wsi Kidałowice

Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk sportowych oraz placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Szczytna

Remont dróg gminnych

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

Sposób na sukces

Budowa kaplicy cmentarnej w Cieszcinie Wielkim

Wymiana kotłów w ZS w Cieszacinie Wielkim

Warsztaty poetycko – literackie – Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Budowa chodnika na cmentarzu w Maleniskach

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Remont drogi dojazdowej nr 1000 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) - II etap

Boisko w Maleniskach

Remont i modernizacja Domu Kultury w Cieszacinie Małym

Remont „czworaków”

Budowa placu zabaw w Tywoni

Budowa placu zabaw w Cieszacnie Welkim

Modernizacja przepompowni ścieków w Kidałowicach

Remont podłogi altany tanecznej w Tywoni

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Dostawa i montaż bramek i piłko chwytów na boisku sportowym w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Przebudowa pomieszczenia socjalnego na łazienkę w Domu Kultury w miejscowości Wierzbna

Budowa kładki przy Centrum Kulturalno – Rozrywkowym w Tywoni

Modernizacja remizo – świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa i montaż trybuny sportowej na terenie orlika w Wierzbnej

Wykonanie prac wykończeniowych związanych z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji stacji uzdatniania wody we Wierzbnej

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu na Orliku w Wierzbnej

Wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Wierzbnej

Przegląd techniczny oraz uruchomienie mechaniczne istniejących urządzeń technologii uzdatniania wody w SUW Pawłosiów

2011 rok

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Pawłosiowie

Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych

Remont zaplecza sanitarno - szatniowego w Cieszacinie Wielkim - szatnia dla LZS Cieszacin Wielki

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i płytka odbojowa w budynku Szkoły Filialnej w Ożańsku

Bieżący i cząstkowy remont dróg utwardzonych i bitumicznych na terenie Gminy Pawłosiów

Remont, utwardzenie dróg gruntowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów i cieków na terenie Gminy Pawłosiów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłosiów, Tywonia, Szczytna i Cieszacin Wielki – dokończenie budowy

Remont drogi dojazdowej nr 1000 i 69/55 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) – I etap

Naprawa schodów i wymiana pokrycia dachowego budynku sali sportowej Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia Domu Kultury w Wierzbnej

Izolacja fundamentów szkoły w Kidałowicach

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej

Zakup sprzętu muzycznego dla świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Remont Szkoły Filialnej w Tywoni

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2021        Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information