Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pawłosiów przyłączyła się do kampanii edukacyjnej pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, której inicjatorem jest Urząd Marszałkowski. W ramach akcji otrzymaliśmy po 5 szt. sadzonek klonu jawor, klonu pospolitego, lipy i robinii akacjowej. Drzewa zostały posadzone w miejscowości Szczytna na działce gminnej.

Więcej…
 
Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk oraz Fundacja Dróg Kulturowych w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim” zaprasza 25 listopada 2022 na szkolenie, które odbędzie się w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki  połączone z warsztatami pisania ofert, realizacji zadań publicznych oraz sprawozdawczości dla organizacji z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.

Więcej…
 
Gminne Obchody Święta Niepodległości

Podniosły charakter obchodów Święta Niepodległości w Gminie Pawłosiów jest już tradycją. Tegoroczne uroczystości upamiętniające 104 rocznicę wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców odbyły się w Pawłosiowie.

O godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu wraz z Wójtem Gminy Pawłosiów  Mariuszem Reń, radni, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele gminnych organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy.

Więcej…
 
STYPENDIA WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

W dniu 7 listopada br. o godzinie 14.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie, w ramach przyjętego w 2016 roku „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów” Wójt Gminy Mariusz Reń wręczył pamiątkowe dyplomy 26 uczniom ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pawłosiów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 wykazali się wysokimi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem.

Więcej…
 
Informacja

Urząd Gminy Pawłosiów informuje, że w związku z pilną potrzebą złożenia jednorazowego zapotrzebowania przez gminę na zakup węgla, termin składania wniosków przez mieszkańców o zakup preferencyjny węgla upływa w dniu 8 listopada tj. wtorek.

Osoby które złożyły zapotrzebowanie w wysokości 1,5 tony mają możliwość złożenia dodatkowego wniosku na 2023 rok.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Pawłosiów.

 
Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Gmina Pawłosiów przygotowuje się do dystrybuowania wśród mieszkańców węgla po preferencyjnych cenach. W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław.

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, liczbę kilogramów/ton węgla, dane kontaktowe informację (nr telefonu lub adres e-mail) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach zakupu preferencyjnego.

Więcej…
 
Informacja

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego 
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Pawłosiów informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy.

Więcej…
 
XLVI Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 4 listopada 2022 r. o godzinie 14:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Mała książka, wielki człowiek

 
Informacja

W dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy czynny będzie do godz. 13.00

Kasa czynna do godz. 11.00

 
Zaśpiewajmy razem 11 listopada

 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

04.11.2022 w godz. 08.00 - 12.00 - Tywonia 11 obwód 1

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
XLV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 27 października 2022 r. o godzinie 13:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1)
  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2) zmian w budżecie gminy na 2022 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2022 rok,
  6) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawłosiów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
  7) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej rady Gminy (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  8) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina  (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  9) zbycia nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  10) nabycia nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  11) nabycia nieruchomości położonej w Wierzbnej (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  12) nabycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania  i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  13) ustanowienia służebności gruntowej (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 7. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

27.10.2022 w godz. 06.00 - 10.00 - Widna Góra - Konstantynówka 1 obwód 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Spotkanie informacyjno-promocyjne

Zaproszenie do udziału w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego spotkaniach podsumowujących realizację Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz Prezentację Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbędą się:

- w Przemyślu, w dniu 08.11.2022 r - SPA Hotel Gloria, ul. Sybiraków 31,

- w Krośnie, w dniu 15.11.2022 r. - Hote Nafta Krosno, ul. Lwowska 21,

- w Sanoku, w dniu 22.11.2022 r. - Hotel i Restauracja Bona, ul. Białogórska 47.

Więcej…
 
NARODOWE CZYTANIE 2022

W tym roku mija dwieście lat od czasu, kiedy w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. To zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information