Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Spotkajmy się w bibliotece

 
XXXV Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 17 lutego 2022 r. o godzinie 13:30
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie  (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pawłosiów na 2022 r. - przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu,
  2) zmian w budżecie gminy na rok 2022 - przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu,
  3) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia regulaminu tego handlu,
  4) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  „Wspólny Rozwój”  na lata 2022 – 2030,
  5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów w drodze przetargu (działka 489/21) - przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego,
  6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów w drodze przetargu (działka 561/1) - przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego,
  7) rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych - przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 4. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 5. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 r
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2021 Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Zmiana godzin pracy Biura Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2022 r. zmieniają się godziny pracy Biura Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Biuro będzie czynne w godz. od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2022 r. zmieniają się godziny pracy Biura Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Biuro będzie czynne w godz. od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku.

 
Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Więcej…
 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 31.01.2022r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w zakresie parametru żelaza oraz mętności z wodociągu publicznego Wierzbna zaopatrującego miejscowości: Wierzbna, Ożańsk, Maleniska, Tywonia, Szczytna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Pawłosiów (numery 430-433), Jarosław ul. Krakowska numery 68-70.

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do:

 • Form przedszkolnych tj.:

- Publicznego Przedszkola w Pawłosiowie (dzieci 3, 4 – letnie)

- Oddziału przedszkolnego w Pawłosiowie (dzieci 5, 6 – letnie )

- Oddziału przedszkolnego w Kidałowicach (dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie )

Nabór dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2019, 2018, 2017, 2016.


 • Klasy I :

- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pawłosiowie

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Kidałowicach

Nabór dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2015 oraz 2016
(jeśli w roku szkolnym 2021/2022 korzystały z wychowania przedszkolnego).

Zapisu dokonuje się w sekretariacie szkoły do 18 marca 2022 r.

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji do form przedszkolnych

2. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - Kidałowice

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - Pawłosiów

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - Kidałowice

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - Pawłosiów

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 
Grypa ptaków w gospodarstwie położonym na terenie powiatu przeworskiego

 
,,Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi…”

Takimi dźwiękami 29 stycznia bieżącego roku rozbrzmiewała sala widowiskowa w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie. W sobotnie popołudnie odbył się wyjątkowy koncert, na który licznie przybyli mieszkańcy gminy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele samorządu oraz społeczność szkolna.

Publiczności zaprezentował się Gminny Zespół Wokalny ,,Wyśpiewani”, którego instruktorem jest Monika Czarny. Grupa wokalna współpracuje ze sobą zaledwie od 3 miesięcy, ale już może pochwalić się wspaniałym repertuarem. W programie koncertu znalazły się kolędy staropolskie i współczesne m.in.: ,,Lulajże Jezuniu”, ,,Jezus Malusieńki”, ,,Polskie Betlejem” oraz pastorałki ,,Mario czy już wiesz”, ,,Pastorałka od serca do ucha”.

Więcej…
 
Koncert Kolęd i Pastorałek

 
Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rekrutacja trwa od 21.01.2022 r. do 20.02.2022 r.

 

Więcej…
 
Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Szanowni Państwo, trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób  z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Więcej…
 
Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027

Wójt Gminy Pawłosiów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem "Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027".

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 stycznia 2022 r. do 19 lutego 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.4.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027

Formularz zgłaszania wniosków i uwag

Klauzula informacyjna

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU
GMINY PAWŁOSIÓW NA LATA 2021-2027

I. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie uchwały nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,  w tym trybu konsultacji, a także Zarządzenia nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021 – 2027.

II. Przedmiot i cel konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu.

 

III. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027 podlegał konsultacjom:

1) z mieszkańcami Gminy Pawłosiów,

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Pawłosiów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

3) z sąsiednimi gminami – Jarosław, Chłopice, Przeworsk, Roźwienica, Zarzecze oraz Gminą Miejską Jarosław, a także ich związkami.

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

IV. Organizacja konsultacji społecznych, w tym wykorzystane formy konsultacji

Konsultacje były prowadzone w terminie od 14 stycznia 2022 r. do 19 lutego 2022 r. Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji dostępne były od dnia 14 stycznia 2022 r.:

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pawłosiów,

2) na stronie internetowej Gminy Pawłosiów http://www.gminapawlosiow.pl,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pawłosiów http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
o których mowa w  części III Podmiot konsultacji społecznych pkt 3-4;

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław,  poprzez złożenie formularza w Sekretariacie,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław,

3) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez system ePUAP na adres skrzynki: /UG_PAWLOSIOW/skrytka,

4) ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 14.02.2022 r. w godzinach od 7.15 – 11.00  w budynku Urzędu Gminy Pawłosiów, pokój nr 202.

Komórką organizacyjną  odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji był Referat Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88,
37-500 Jarosław, a osobą odpowiedzialną Regina Wajda,  tel.: 16 622 03 69, 16 622 03 66, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

V. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii. W terminie od 14 stycznia 2022 r. wpłynęła jedna uwaga otrzymana w formie pisemnej
od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: RZ.RPP.610.22.2022.MC z dnia 22 lutego 2022 r., w zakresie uwzględnienia w projekcie Strategii Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

 

Załączniki:

- Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027

 
Dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można ubiegać się o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej…
 
Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

W związku z nowelizacją ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 t.j. zpóźn. zm.) na organizacjach pozarządowych spoczywa obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji dodanych do katalogu tj. fundacje, stowarzyszenia rejestrowe (poza stowarzyszeniami zwykłymi) oraz spółdzielnie.

Wpisu do rejestru dokonuje się jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2022 r., każdą  zmianę danych aktualizuje się w ciągu 7 dni.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary pieniężne.

Więcej informacji na stronie : www.podatki.gov.pl/crbr/

 
22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”

9 stycznia br. w kościele pw. Św.św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie odbył  się 22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”. Organizatorami przeglądu byli : Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Jarosławski. Przegląd poprzedziła Msza św.

W przeglądzie o charakterze konkursowym wzięło udział piętnaście zespołów śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, kultywujących tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich, zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia. Gminę Pawłosiów reprezentowało Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej oraz Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa.

Więcej…
 
Informacja

W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

Podstawa prawna art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 95
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 2 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information